ข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร (Position)
ตำแหน่งงาน :   ( ระบุ ) เงินเดือน :   ( ระบุ ) บาท / เดือน
จังหวัด/ภาค :   เขต/อำเภอ :   * คีย์ระบุเขตได้
 
ประวัติส่วนตัว (Personal information)
คำนำหน้า :   ชื่อ (ไทย) :   ( ระบุ ) นามสกุล :   ( ระบุ )
      ชื่อ (อังกฤษ) :   ( ระบุ ) นามสกุล :   ( ระบุ )
                 
วัน เดือน ปี เกิด :   25 ( พ.ศ.)          
                 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ :   ซอย :   ถนน :  
แขวง/ตำบล :   เขต/อำเภอ :   จังหวัด :   รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์บ้าน :   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  

     
โทรศัพท์มือถือ :   ( ระบุ ) อีเมล์ :   ( ระบุ )      
                 
ชื่อบิดา :   นามสกุล :   อาชีพ :  
ชื่อมารดา :   นามสกุล :   อาชีพ :  
 
 
การศึกษา (กรุณากรอกวุฒิการศึกษาตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุด อย่างน้อย 2 ระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา* ปีที่จบ วุฒิที่ได้รับ สาขา* วิชาเอก* เกรดเฉลี่ย*
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ปริญญาตรี วิทยาเขต/จังหวัด
 ปริญญาโท
 
 
ประสบการณ์ทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต)
บริษัท :  
ตำแหน่ง :  
จากปี :   25 ถึงปี 25
เงินเดือน :   บาท
ลักษณะงานโดยย่อ :  
สาเหตุที่ออก :  
 
บริษัท :  
ตำแหน่ง :  
จากปี :   25 ถึงปี 25
เงินเดือน :   บาท
ลักษณะงานโดยย่อ :  
สาเหตุที่ออก :  
 
 
ความสามารถทางภาษา

ภาษา

พูด อ่าน เขียน
 
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ / กิจกรรม / งานอดิเรก
 
สถานภาพทางทหาร
ได้รับการยกเว้น (Exempted)
ปลดเป็นทหารกองหนุน (Served)
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหาร (Not yet served)
 
 
คลิกเพื่อยืนยันการส่งข้อมูลค่ะ
(กรุณากดปุ่ม 'ส่งใบสมัคร' เพียงครั้งเดียว)
 
  เลขที่ 1 ซ.เจริญรัถ 19 ถ.เจริญรัถ เขตคลองสาน กทม 10600 โทร : 0-2437-1188 Fax : 0-2437-9881 Copyright 2011 © www.mcchain.net All Rights Reserved.