Untitled Document
 
  The Hero
  ทุนการศึกษา
  บริจาคโลหิต
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
The Hero

          เป็นรางวัลที่มอบให้กับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ คนคุณธรรม งานคุณภาพ
 
 
แจกทุนการศึกษาบุตร
          บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว และเยาวชน จึงได้จัดงบประมาณเป็น ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน โดยแจกทุนการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นคนเก่งและเป็นคนดีที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป
 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
» มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
          ในโอกาศปีใหม่ 2554 เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านและขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านมีความสุขตลอดปีใหม่นี้

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุ?ส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมของตนได้อย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สังคมที่มุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตของเด็กๆ เยาวชนเหล่านี้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีในสังคม จึงได้รับอุปการะเด็กของมูลนิธิ จำนวน 4 คน

http://www.ccfthai.or.th
บริจาคโลหิต
          บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือนเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี : http://www.blooddonationthai.com/
 
    หน้าแรก : ข้อมูลบริษัท : ข่าวสารและกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ : ร่วมงานกับเรา : ศูนย์บริการ  
    Copyright 2011 © www.mcchain.net All Rights Reserved.  
 
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
77/62 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 02-4400322 Fax 02-4400325
(สาขาภูมิภาค) (คลิก)